Kunskapens Ljus och Sanningen – Motvikten

Välkommen till dessa sidor som beskriver en livsåskådning och ett trossystem. Sidornas form och innehåll samt sidornas organisation är under utformande och uppbyggnad, så innehållet på dessa sidor kommer att förändras. Varken namnet eller symbolen är viktiga, så de kan ändras med tiden

Om HelioCenter!
Du kanske frågar dig om livets mening. Du kanske är en sökare som vill ha en hållbar världsåskådning eller en hållbar livsåskådning. Fortsätt då att läsa, för dessa sidor beskriver en livsåskådning som bygger på kunskap från modern forskning och vetenskap, historiska skrifter, förhistoriska skrifter och artefakter från civilisationer i dessa tidsåldrar, men även andlig visdom och kunskap från både forntiden och nutiden. Enormt många skrifter har gått förlorade, för att den kristna kyrkan och islams erövrare har förstört skrifter och förföljt tänkare under tusentals år och gör det fortfarande. Sidorna handlar till stor del om fakta som vederlägger myter och religioners ursprung och mindre om religionerna själva. Universums, jordens och människans historia ska skrivas av historiker, forskare och vetenskapsmän som så småningom troligen påvisar sanningshalten i uråldriga myter och skrifter med nyfunnen kunskap.
Tanke och känsla i harmoni och samverkan är målet med sidorna, så att all kunskap och vishet ska presenteras på ett lättfattligt sätt, men med möjlighet till fördjupningar.

Ledorden på din väg
Dessa visdomsord skall ha sagt för mer än 2500 år sen av Sidharta Gautama Buddha. De är giltiga än idag – för den tänkande människan.

 • Tro inte på något bara för att du har hört det.
 • Tro inte på något bara för att det talas och ryktas av många.
 • Tro inte på något bara för att det finns skrivet i dina religiösa böcker.
 • Tro inte på någonting bara på uppmaning av dina lärare och äldste.
 • Tro inte på traditioner eftersom de har gått i arv i många generationer.
 • Men efter observation och analys, när du upptäcker att något håller med förnuft och bidrar till det goda och nytta för alla och envar, sedan acceptera det och leva upp till det.

Tro inte på allt som är skrivet på dessa sidor. Tänk efter själv, ifrågasätt och kritisera. Andra religioners fruktan för kritik och vilja ha bestraffningar för kritik eller hädelse är endast ett sätt att försöka dölja det onda maktspelet inom religionerna. Maktspelet för att nå kontroll över människors tänkande och åsikter samt politisk makt.

De tredje världskrigen är oundvikligt !
Krig startas för att en person och grupp vill ha makt. Oavsett om det är av personliga, ideologiska eller religiösa skäl, så kommer den grupp som eftersträvar makt över människor att initiera ett krig. Krig börjar med makten över orden, propagandan för att vilseleda och skapa nya tankemönster hos befolkningen. Detta för att inkludera fler människor i gruppen för att få acceptans och legitimitet. Tecknen finns överallt i världen för den som vågar se dem. Tankemönsters förändringar hos grupper resulterar i handlingar. Gruppers tankemönster kommer i konflikt med varandra och resulterar i konflikter. Den arabiska våren startade 2010 i Tunisien av en man brände sig själv, var den tändande gnistan för en uppenbar konflikt av olika tankemönster, både liberala och religionskonservativa i hela den arabiska världen. Judehatet som finns inskrivet i Koranen kommer att leda till att städer som … Telaviv, Jerusalem, Mecka, Medina, Qom, Rom kommer alla att stå i lågor och vara obeboeliga för lång tid.
De tredje världskrigen kommer att vara blodigare och mer brutalt än alla andra tidigare krig. Historien upprepar sig alltid. Hundratals miljoner människor kommer att dö och fördrivas.
De falska religionerna Judendomen, Kristendomen och Islam har alla tankemönster och värderingar som leder till konflikter. Glöm inte att kristendomens gamla testamente är judendomens heliga skrift Tanakh med en svartsjuk och hämdgirig gud som vill döda den som inte tillber honom. När världen har plågats av religionskrigens förbannelse i tiotals år, så kommer människor att förbanna dessa skrifters dubbelmoral och skrifterna kommer att brännas världen över.

Kunskap och visdom i dåtid och nutid visar vår historia
Flera uråldriga skrifter har varit bortglömda, gömda i tusentals år på grund av kyrkans förnekelse av kunskapen och visdomen i skrifterna. Religionernas förkunnare både inom kristendomen och islam har genom historien förstört skrifter med kunskap och förföljt upphovsmännen. Senast var år 2008, då Vatikanen införde ytterligare förfalskningar av den ursprungliga Bibeln, genom att förbjuda användandet av de ursprungliga gudsnamnen och påbjuda ordet ”Herren”. Så bedrägeriet från kyrkan fortsätter i nutid. Modern historisk forskning stärker tilltron till berättelserna i de gamla skrifterna som återfunnits på senare tid.
Läs mer om bevisen här …

Ingenting är som du tror!
Den judiska världåskådningen med den heligaste judiska skriften i Toran, Tanakh som även är Bibelns Gamla Testamentet är grunden för de judiska sekterna kristendomen och islam. Västvärlden har i drygt 1700 år haft den judiska världsåskådningen med falska gudar som grund för livssynen och gudstron. Förföljelser och krig har blivit resultatet genom århundradena. Detta är tydligt genom den islamism som sprids över världen.
Gud är ett av människor konstruerat begrepp. Alla människor idag är lurade och vilseledda vad gäller människans och religionernas ursprung, då kunskap om forntidens händelser saknas och denna kunskapsbrist har påverkat historieskrivningen, religioner och andligheten.
Gud eller gudarna som dyrkades i forntiden och även idag, är inte de du tror att de är. De anlände till alla världens civilisationer i personliga flygfarkoster med vingar och landningsställ, med början för 12 000 år sedan. De var vanliga människor från en civilisation med en hög teknologi. Utifrån dessa besök från himmelen så har berättelserna om Gudar och Gud i Gamla Testamentet och Koranen skapats från babylonska, egyptiska och indiska förebilder samt kreativa plagiat av Buddistiska skrifter som har blivit Nya Testamentet. Manipulatörerna skapade judendomen, en religion med inslag av hybris, en religion och stam som ser sig bättre än andra, för de är ett av gud utvalt folk. Islam är en djävulsk plan från början till slutet, en religion som kontrollerar tankar och åsikter med livstidsmedlemskap eller alternativet döden för dom som vill lämna islam.
Vakna blinda och naiva hycklare. Se resultatet i de handlingar som religionernas heliga skrifter legitimerar och ger utrymme för tolkningar som innebär förföljelse, dödande och heliga krig.
Läs berättelsen om människans historia här …

Du är född till en tro med regler och värderingar.
Kunskap om den yttre verkligheten och historien är viktig för förståelsen av dig själv. Du har präglats och ärvt mycket av din tro, åsikter och värderingar från dina föräldrar, familj, kultur och religionsarvet. Du kanske känner att du inte håller med om allt. Mycket känns föråldrat och otidsenligt. Du kanske känner att du söker något som tilltalar din inre känsla och sunda svar på dina frågor. Fortsätt då att läsa dessa sidor och låt orden vara frön på väg till din egna uppfattning.

Intelligens och tro
Intelligenta ifrågasättande människor genomskådar religioners falska maktutövning. Forskare som analyserat 63 vetenskapliga studier från 1920 till 2012 har klarlagt detta faktum.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/studie-om-tro-och-intelligens/
http://www.scribd.com/doc/159718696/The-Relation-Between-Intelligence-and-Religiosity-a-Meta-Analysis-and-Some-Proposed-Explanations

Att tro eller att inte tro, är samma sak!
Att tro eller att inte tro är att inte veta, men ändå ha en uppfattning om hur det verkligen är. Denna uppfattning är sann för dig ända tills den visar sig vara felaktig. Det är bara genom kunskap om verkligheten och inte tro om verkligheten som tro kan bli vetande. Människans historia är betydligt äldre än de 6000 år som de judiska, kristna och muslimska religionerna hävdar. Underlåt inte dig själv till att endast blint tro eller inte tro utan att ifrågasätta. Skaffa kunskap genom att söka fakta på egen hand och inte förlita dig på vad förkunnare hävdar är sanningen.

Livets källa och människans ursprung
Du är som människa i centrum av skapelsen. Ni är skapade och jämlika inför varandra och Skaparen.
 Solen är Skaparens största manifestation av liv i vårt solsystem och utan solens livgivande ljus fanns det inget liv i vårt solsystem. Utan jorden som tar emot det livgivande ljuset och ger växter, insekter, fiskar, fåglar och djur det liv vi människor behöver för att födas, växa, utvecklas i kropp, tanke, känslor och medvetande. Skaparen ingjuter genom det andliga ljuset och livets kod, den skapande kraften i den blomstrande värld du lever i.

En Gud – En Religion eller många falska?
Varför skulle en Gud genom budbärare och profeter skapa flera olika religioner med olika regler som orsakar våld, terror och krig? Grundbudskapet är detsamma för alla religioner, den Gyllene Regeln och kärlek till medmänniskorna och Gud. Men grunden för religionerna är väsensskilda i grunden och huvudbudskapen och Gudssynerna är oförenliga och omöjliggör en fredlig samexistens mellan religionerna. Historien är vittnet och beviset för denna intolerans. Troende i de olika religionerna är mycket okunniga om andra religioner och påstår därför ofta motsatsen att alla religioner står på samma grund, vilket är felaktigt.
http://www.worldwatchlist.us/world-watch-list-countries/
Läs mer …

Förkunnare skapar kollektiva tankemönster och hindrar sanningen.
Under de senaste två tusen åren har en ständig kamp rasat mellan förkunnare av olika ideologier, teologier, filosofier och vetenskaper. Alla är de mentalt låsta till sina ämnesområden och har svårt att se bortom horisonten och deras specialiteter.
Religionerna har motstridiga fakta, felaktiga tolkningar och har inte förstått syftet med de impulser som profeterna influerat till. Tiden är mogen att förena teologier, filosofier och vetenskaper till den avsedda livssynen som profeterna försökte förkunna.

Falska religioner med falska gudar från falska förkunnare förblir falska trots goda avsikter.
Religioner som instiftats av förkunnare som säger sig ha fått budskap, moraliska regler eller lagar från en gud, gudar eller änglar, eller genom ”kosmisk insikt” har inte fått budskap direkt från Skaparen. Budskapen har kommit genom insikter och budskap från andevarelser, från den egna tankar och röster eller ibland från utomjordingar. Religionerna har oftast endast några korn av sanning. Men den största delen av innehållet i skrifterna är uppdiktat, förvanskat och förfalskat. Varken Vedaböckerna, Kabbalan, Gamla Testamentet, Nya Testamentet, Mormons Bok, Koranen, Talmud, Livets Bok osv. är inte några ”heliga skrifter” med ett innehåll som beskriver verkligheten och livets mening, exakta historiska fakta, eller vad de troende kallar ”sanningen”. Varken Buddha, Jesus eller Mohammed skrev själva något, utan berättelserna om deras lära och liv tillkom århundraden efter deras död. Ej heller berättade de om människans historia så att orsaker och konsekvenser kan förstås. Budskapen och reglerna har med tiden blivit förvanskade av lärjungarna och efterkommande präster som ofta haft egna själviska agendor för att få aktningen och glamour, dyrkan, makt och kontroll. Med tiden har religionerna blivit falska och kärnan, den Gyllene Regeln och kärlekens budskap hamnat långt under alla ritualer, ceremonier, lagar och regler som är skapade för att bevara religionens makt och kontroll. Mer om religioner.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion

Guds 10 budord och bedrägeriet
Du kanske fick lära dig i skolan att Gud (Jahve) på berget gav Moses 10 budord och att ett av Guds budord var.
Du ska hedra din fader och moder.
Men så här står det i Mosebok 2, Exodus 20 och 21:15 kapitlet.
– Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som Herren, din Gud, vill giva dig.
– Den som slår sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden.
– Den som uttalar förbannelser över sin fader eller sin moder, han skall straffas med döden.
Sanningen om Gud filtrerades för dina öron, så du inte skulle vara så kritisk till religionen kristendomen.

Kort om de falska gudarna från helvetet.
Indierna har alltid dyrkat idoler och gjort gudar av historiska personer, sedan urminnes tider. Därför har idag hinduismen miljontals gudar som dyrkas och tillbeds.
Judendomens grundare Abraham och Moses blev lurade av den mäktige härskaren Jahve eller Baal, till att dyrkas som en gud som skulle ge beskydd, mot att alla män omskar sig i all framtid. Judarna har fått uppleva motsatsen genom förföljelse och hat alla tider.
I Nya Testamentet, Johannes 8:44 sade Jesus till judarna: ”Ni har djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.”
Jesus använde aldrig något av judendomens namn på gud, utan han använde alltid ordet Fadern.
Läs första och andra Moseboken så blir sanningshalten i Jesus utsaga tydlig. Djävulen eller Baal var en sumerisk gud med många namn i de mesopotamiska kulturerna, Enlil, Belial, Bel, Baal, Baal Zebul, Belsebub, Moloch, Malik, Yahweh, Allah är olika namn på den straffande och offerkrävande guden.
Islams gud Allah i Koranen kan kopplas till judarnas Jahve. Läs Koranens sura 2 och sura 17 eller sura 8.12 så blir det uppenbart att Islam och Judendomen har en och  samma gud, mandråparen och lögnens fader. Judehatet finns inskrivit i Koranens profetia om den yttersta dagen, då träden och stenarna ska viska, det står en jude bakom mig, kom och döda honom. Gudarna Baal – Jehova – Allah. Dessa tre gudar har högst mänskliga egenskaper. Enligt dessa gudars profeter så har de skapat lagar och de som inte följer dessa straffas av en snarstucken och förargad gud.
Kristendomens Bibel har förfalskats genom tiderna, då judarnas olika namn på gud genom tiderna har ändrats. Senast var 2008 då Vatikanen påbjöd att alla olika namn på gudarna, Elohim, El Shaddai, Jahve, Adonai skulle ersättas med Herren.
Alla religioner har skapats av människor som dyrkat idoler eller blivit lurade av människor som sökt makt och kontroll.

De enda undantagen som varit gudomligt inspirerade har varit den 26:e Buddhan, Siddharta Gautama som lärde ”sunt förnuft” och Jesus som lärde ”människokärlek” till människorna. Varken Buddha eller Jesus namngav någon gud. Jesus talade om Fadern och himmelriket inom dig. Ingen av dessa ”profeter” blev inte populära i sina hemländer Indien och Palestina, trots sina kloka och fredliga budskap. Detta säger en del om hinduismen och judendomen.

Livet är en skola – med kvarsittning
Vi är alla gudomliga själar som fallit till materian och skilts från vårt högre andliga medvetande. Själen, vårt undermedvetna innehåller alla minnen av våra upplevelser, tankar och känslor som vi inte heller någon större kontakt med. Dessa undermedvetna upplevelser formar vår personlighet som den upplevs av oss själva och andra.
Vår uppgift på jorden är att både med intellekt och känslor få balans i tankar, ord och handlingar så att vi får kontakt med de avskilda delarna av oss själva. Genom våra upplevelser, misstag och lidande får vi med tiden insikt, förståelse och en mer ödmjuk hållning till oss själva och andra.

Observera, analysera och dra slutsatser
Var inte ett tomt eko genom att upprepa eller acceptera tusenåriga eller sekelgamla åsikter och ord. Ifrågasätt, sök fakta, tänk själv, analysera och skaffa dig en egen uppfattning.

 • Tro inte på något bara för att du har hört det.
 • Tro inte på något bara för att det talas och ryktas av många.
 • Tro inte på något bara för att det finns skrivet i dina religiösa böcker.
 • Tro inte på någonting bara på uppdrag av dina lärare och äldste.
 • Tro inte på traditioner eftersom de har gått i arv i många generationer.
 • Men efter observation och analys, när du upptäcker att något håller med förnuft och bidrar till det goda och nytta för alla och envar, sedan acceptera det och leva upp till det.
  -Visdomsord från Gautama Buddha

Tanke, avsikt, ord och handling
Utveckla din egen medvetenhet så att en avsikt skapas. Låt ditt sunda förnuft och intuitionen i ditt hjärta styra dina ord och handla så att både du och dina medmänniskor vinner på dina handlingar.

Edmund Burke
”Allt som behövs för att ondskan skall triumfera
är att goda människor inte gör någonting”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s