Historien

Tvåhundratusen år sammanfattat på tre sidor.

Det här är en spekulativ berättelse om människans historia som är härledd från forntida historiska skrifter, forntida berättelser och myter, trance-mediet Edgar Cayce, arkeologiska fynd, forntida byggnader och byggnadstekniker, geologi och paleoklimatologi, genealogi och genetik samt mycket mer som kan ge belägg för denna sammanfattade historiska del av en livsåskådning.
Historien handlar om påverkan, kunskap, religioner, skapande av idoler och dyrkan av historiska personer som med tiden gjorts till gudar i flera led. Dessa tros och tankemönster som uppstod för nästan 200 000 år sedan, påverkar människors tankemönster, moral, etik, handlande mycket starkt än idag.

Skaparna av Homo Sapiens anländer
För litet mer än 200 000 år sedan kom en mindre grupp vetenskapsmän eller utomjordiska väsen till jorden, troligen från en planet runt stjärnan Sirius i Oxens stjärnbild. Dessa varelser hade som uppgift att utföra gentekniska experiment för att utöka människoliknande populationen på Jorden. Dessa utomjordingar kallades senare för Anunnaki av människorna i det sumeriska riket. Elohim, Observatörer, De Skinande eller Änglar kallades de i den judisk-kristna religionen och Devas i Persiska och Indiska kulturerna.
Dessa ”skapargudar” eller väsen anlade sin forskningsbas på den stora kontinenten Atlantis i Atlanten. Anunnaki var högteknologiska med stora kunskaper och hade även visst andligt medvetande.
Anunnaki genmanipulerade människoarten Homo Erectus med sitt eget DNA och framställde på så sätt Homo Sapiens, den nutida människan. Den första själen som nedsteg i människokropp var en av dessa Anunnaki, Jesus själen och blev så den första människan Adam. Det var bland annat därför Jesus sade att han är alfa och omega, den första och sista, för han har ett påtaget orsaksansvar för mänskligheten till tidens slut. Anunnaki har genom historien övervakat och återvänder till jorden för studier av utvecklingen. Iakttagelser av UFOs är besök från de gentekniska vetenskapsmännen eller ”skapargudarna”.

Homo Sapiens på jordens kontinenter
Anunnaki framställde senare totalt fem stycken under-raser av människor och placerade ut dem på jorden där raserna idag huvudsakligen finns. Den röd rasen var den första och var Atlantis ursprungliga befolkning men de placerades på nordamerikanska kontinenten. Den vita rasen placerade i de karpatiska och kaukasiska bergen. Den svarta rasen placerade i området där idag Sudan ligger. Den gula rasen i det som idag är Gobiöknen. Den bruna rasen placerades i sydamerika. Dessa raser har senare blandats på många håll i världen på grund av utvandringar vid katastrofer.
Anunnaki gjorde genetiska experiment med sitt DNA och framställde många olika typer av intelligenta varelser. De framställde även intelligenta fågelliknande varelser födda ur ägg och djurliknande varelser. Dessa varelser kan ses på avbildningar i forntida lämningar som människor med fågelhuvuden eller djurkroppar. De skapade även lågintelligenta människor som användes som slavliknande arbetskraft. Anunnaki parade även sig med de människor de skapat. De hade fallit till de kroppsliga njutningarna. Det var detta som har beskrivits som de fallna änglarna. Avkomman var jättelika människor som blev de första kungarna i de nya rikena på Atlantis och kom att dyrkas som gudar av människorna.

Religioner bildas på Atlantis
Årtusendena gick och människorna på Atlantis kom att dyrka Anunnaki som gudar och änglar och deras avkomma jättarna som gudar. Det uppstod med tiden två olika trossystem bland människorna på Atlantis. Det ena som kallade för ”Lagen av Enhet”, hade en helhetssyn där allt är en enhet med Gud och liknande det de amerikanska indianerna eller Buddismen har. Den andra rörelsen kallades för ”Belials söner” och liknade det Indiens hinduistiska religion, där mäktiga män görs till idoler och gudar samt ett hierarkiskt kastsystem bland människorna.
Människorna på Atlantis förökades och utvecklade sin civilisation under årtusendena med kunskaperna från Anunnaki som grund. Civilisationerna på Atlantis blev mer och mer högteknologiska och med tiden utvecklade de tex. kirurgi, läkekonst, cellregeneration, radio, television, fordon och flygfarkoster. Atlantidernas civilisation blev med årtusendena mer högteknologisk än dagens civilisation som endast är 300 år gammal.

Katastrofen för 52 000 år sedan
För drygt 120 000 år sedan inleddes en tid med förändringar och stora vulkanutbrott på jorden vilket var början på en istid med stor kyla och isbildning vid polerna som även medförde att havsnivåerna sjönk.
För 52 000 år sedan inträffade en förskjutning av kontinentalplattorna och denna tid var också den första gången kontinenten Atlantis sjönk och bildade fem större öar. De tre största kom att kallas för Poseida, de andra för Og och Aryan. Det fanns innan katastrofen resterande dinosaurier som inte utrotades för 65 miljoner år sedan och de måste utrotas, då de hotade människornas existens. Atlantiderna skapar de första vapnen för att utrota dinosaurierna. Innan katastrofen så inleds också människorna offrande av människor och altare med eld. Oroligheter och stridigheter mellan de två trosinriktnngarna gör att grupper av Atlantider utvandrar till Pyreneerna och Marocco där de så småningom spreds till Egypten. Atlantiderna utvandrar även till Peru och Bolivia där de påbörjar byggande av stora stenmurar, som idag kan ses i Machu Picchu och Cuzco.

Jordbävningar och vulkaner för 30 000 år sedan
För ungefär 30 000 år sedan startade en serie händelser med vulkaner och jordbävningar som ledde till att Atlantis som låg ovanför stora depåer av gasfyndigheter, sjönk ytterligare i havet och omformades till ytterligare fler mindre öar. De många vulkanutbrotten orsakade stora stoftmängder i atmosfären vilket gjorde att istidens isar bredde ut sig igen. Dessa höga stoftmängder och klimatförändringar påvisas i borrkärnor från Antarktis.

Istiden breder ut sig i 6 000 år och Atlantiderna emigrerar
Atlantiderna kom huvudsakligen att bo på det som återstod av Atlantis, på de tre stora öarna Poseida, Og och Aryan. De Atlantiska civilisationerna fortsatte att utvecklas. Aryan var den nordligaste av de tre större öarna och istiden gjorde att isen bredde ut sig och för ungefär 25 000 år sedan tvingades innevånarna på ön Aryan att fly, eller emigrera till andra ställen på jorden på grund av isens utbredning. Många bosatte sig i nuvarande Marocko, Portugal, Spanien, Frankrike och Tyskland.  Många från ön Aryan utvandrade så långt bort som till Persien och Indien som med tiden utvecklades till en stor högteknologisk civilisation. De indiska Veda och persiska Vesta skrifterna har sin början för 25 000 år sedan när de från Aryan utvandrade till dessa områden.

Den Stora Floden – katastrofen för 24 000 år sedan
För ungefär 24 000 år sedan var en stor asteroid på väg mot jorden. Anunnaki som bevakade människans utveckling upptäckte detta och försökte spränga asteroiden i flera mindre bitar, men asteroiden delade sig i två större delar. Den enas slog ner i Atlanten och startade en serie händelser med vulkaner och jordbävningar som ledde till att Atlantis som låg ovanför stora depåer av gasfyndigheter sjönk i havet och omformades till flera öar. Denna stora katastrof orsakade en enorm tsunami, en stor flodvåg som gick runt hela jordklotet i fem dagar. Innan asteroiderna slog ner på jorden hade Anunnaki och Atlantiderna varnat civilisationer runt om på jorden vad som var på väg att hända, så att människorna kunde bygga stora båtar för att överleva flodvågen. Andra människoraser som Homo Erectus och Neandertal som fanns på jorden vid denna tid utrotades av flodvågen. Denna katastrofala händelse är ursprunget till de över 300 berättelser och myter om den stora floden som finns runt om i alla kulturer på jorden. I stort sett alla människor på jorden utrotades, utom Atlantiderna där ungefär 5%  överlevde i Machu Picchu i Sydamerika. Flodvågen kylde ner vulkanerna och de flesta slocknade, vilket innebar att istiden hade fått sitt slut. Jorden blev snabbt varmare och isarna smälte vilket innebar att havsnivåerna höjdes snabbt.

Atlantis undergång för 12 000 år sedan
Inlandsisen smälte under drygt 10 000 år vilket medförde många katastrofer med översvämningar och flodvågor. Havnivåerna höjdes med mer än 120 meter vilket gjorde att många kuststäder jorden runt dränktes under vattnet. Atlantiderna var medvetna om att samma katastrof kunde hända Atlantis igen och för mer 12 000 år sedan började de initiera aktiviteter runt om i världen. De började bygga jordbävningssäkra byggnationer på Yucatan halvön, Anderna i Peru och Bolivia, Egypten, Indien, Persien, Mellanöstern, Mesopotamien. Likheter i samma otroliga byggnadsteknik med enorma stenformationer, utskurna och sammanfogade med exakt precision finns att ses på alla dessa ställen där Atlantiderna bosatte sig långt innan och efter den slutliga katastrofen som gjorde att Atlantis sjönk i havet för 12 000 år sedan.

Atlantiderna skapar civilisationer
Anunnaki, Devas och Atlantiderna sågs som gudar som av de som tidigare bodde på de orter där Atlantiderna bosatte sig. Atlantiderna var högteknologiska och färdades i flygfarkoster, undervisade människorna i jordbruk, metallurgi, matematik, astronomi, astrologi och andra vetenskaper. Resterna av dessa vetenskaper kan vi idag se i akupunktur, ayurveda, matematiken, astronomin mm. Dessa bosättningar från atlantider gav upphov till den mångfald av gudar som återfinns i de forntida civilisationerna i Yucatan, Egypten, Baskerna, Grekerna, Romarna, Mesopotamien, Indien, Kina, ja i stort sett alla kulturer i världen. Dessa civilisationer både utvecklades och föll på grund av alla krig som de hade med varandra. Människorna sågs även Anunnaki och planeterna i vårt solsystem som andliga väsen eller gudar. Sumererna trodde att Anunnaki kom till jorden bland annat för att utvinna sällsynta mineraler som guld.

Atlantiderna dyrkas som gudar av människorna
Atlantiderna såg att människorna dyrkade dem som gudar och de försökte initiera en tro på en enda gud som många av Atlantiderna själva hade. Men i alla civilisationer som indiska, grekiska, egyptiska, romerska, germanska, nordiska sågs Atlantiderna som gudar och dyrkades eller som i den sumeriska civilisationen som Anunnaki.

Det stora kärnvapenkriget på jorden för 7 500 år sedan
För ungefär 7 500 år sedan utbröt ett världskrig som utkämpades med atomvapen. Det finns många berättelser om vapen som har samma effekt som atomvapen.
Kärnvapenkriget Mahabaharata som ägde rum i Indien för 7 500 år sedan, studeras nu med vetenskapligt moderna ögon. Staden Mohenjo Daro i forntida Indien verkar ha utsatts för kärnvapen, då radioaktiviteten fortfarande är stor på denna plats. Tidsmässigt sammanfaller det med de bibliska städerna Sodom och Gomorras förstörelse och Moses uttåg ur Egypten. Detta stora krig kan också förklara varför byggnationerna vid Baalbek, Egypten och Persepolis avstannade. Den nordiska mytologin om Ragnarök och vitrifierade fort i Skottland tyder på att kärnvapen även användes i västra Europa.
Stenåldern börjar återigen på jorden efter alla krig.

Nya religioner skapas
Människorna har genom alla tider skapat idoler som tillbetts, dyrkats och offrats till. Både Atlantiderna som tillbetts som gudar och från den andliga världen så har det upprepade gånger försökt korrigerat denna mångfaldiga idoldyrkan till en monoteistisk Gudstro hos människorna.

I det sumeriska riket såg Atlantiderna hur de själva blev dyrkade som gudar av människorna där de hade anlänt. Någon av Atlantiderna i det Sumeriska riket presenterade sig som Yehovah och gav Abraham som levde i sumeriska riket, fröet till en ny religion med en gud att dyrka istället för Atlantiderna. Yehovahs avtal för att ge Abraham och hans ättlingar beskydd, krävde att Abraham och alla hans ättlingar i all framtid skulle omskära sig. Omskärelse försvårar onani och bidrar därför till fler samlag och fler barnafödslar, så att stammen och folket blir större på kortare tid.

Atlantiderna fortsatte att kontakta Abrahams ättlingar med påbud, lagar och information, men religionen blev dock dyrkan av en extern gud, vilket kanske inte var avsikten.

Religionsskapare föds
Andra andligt utvecklade, inkarnerade, återföddes som ättlingar till Atlantiderna som såg gud som en enhet. Dessa religionsgrundare som Zoroaster, Buddha och Jesus hade som avsikt att införa tankegångar att gud inte är en extern gud, utan att Gud, den skapande kraften i universum existerar inom människan och inom allt skapat. De förkunnade att människan är åtskild i medvetandet från det gudomliga inom sig och åtskilda från de andliga världarna som är människans sanna existensen. Genom bön och meditation når människan insikt om att livet har andra andliga dimensioner.

Buddha
I Indien så blir med tiden härskare före den stora floden de första gudarna i den Vediska religionen och med glömskan kommer även de historiska personerna som Rama och Krishna att dyrkas som gudar. Buddha försökte lära ut förnuftets princip till lärjungar. Men gudadyrkan baseras på känslor och på irrationella känslor rår inget förnuft.

Jesus
Jesus ville även med sin död och återuppståndelse visa människor att döden inte är något att vara rädd för och att det finn ett liv efter döden. Jesus lär ut kärlekens princip till lärjungar.

Muhammed
Muhammed, föddes i Arabien en tid som under många århundraden influerats av den indiska kulturen med dyrkan av många gudar, där Shiva var en största. dyrkade den externa guden Baal. Mohammed skapade den perfekta religionen Islam med guden Allah som en fortsättning på dyrkan av judarnas externa gud Yehovah. Muhammed säkrade Islams tillväxt och kontinuitet genom att införa regler och spärrar i religionen. Han införde regler om omskärelse som främjar tillväxt, heliga krig mot otroende, dimmihs är tillåtna för att omvända dem till Islam. Regler om att män får ha flera fruar infördes för att säkra folkets och religionens tillväxt, då många män dog på slagfältet i heliga krig. Muhammed sade att Koranen är Allahs slutliga ord, bud och regler till människan och att Muhammed är den sista profeten, förkunnaren av Allahs ord för att ingen i framtiden skulle kunna förändra budskapen. Regeln i Koranen om att den muslim som lämnar Islam skall dödas, förhindrar förändringar av Islam inifrån eller genom konvertering till andra religioner. Islam är en religion som endast kan växa i antalet utövare genom dessa konstruktioner.

Vår tid är en återupprepning av tidigare utvecklingar
Senare har även de präster som på Atlantis dyrkade Baal, men som senare förkastade dyrkan av en extern gud, återfötts som grundare av socialistiska och kommunistiska ideologier.

Många av Atlantidernas vetenskapsmän har under de senare hundra åren återfötts och fortsatta sina vetenskapliga gärningar, vilket under de senaste 300 åren har lett till utvecklingen vår nuvarande teknologiska civilisation och ifrågasättandet av tidigare trossystem.
Kampen mellan de trossystem som uppstod på Atlantis som följd av att Anunnaki skapade Homo Sapiens pågår än idag i världens religiösa trossystem och ideologier. Teknologiseringen av samhället under de senaste årtiondena innebär att människor blir mer och mer sekulariserade och ifrågasätter trossystemen men behåller traditionerna. Andra söker sig till nyskapade trossystem eller irrläror i sitt sökande efter förståelse av livets mening. Trossystem och religioner har dött ut tidigare i historien och så kommer att ske även i framtiden.

Gudarna Gudadyrkare Gudsdyrkare Gudsförnyare Nu och Framtiden
Inca utdöd      
Maya utdöd      
Egyptiska utdöd      
Grekiska utdöd      
Romerska utdöd      
Nordiska utdöd      
Vesta Fornpersiska Zoroatrism   utdöd
Vediska Hinduism   Buddism utdöda
Babylonska utdöd Judendom Kristendom utdöda
Arabiska utdöd Islam   utdöd
        Förvirring
        Vetande

Sidor som visar tidslinjen och underlaget för denna berättelse håller på att skrivas och organiseras.2012-12-18

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s