Tidslinje

Denna tidslinje visar händelser i tiden som påverkat våra tankemönster idag. En idé eller tanke kan påverka samhällen med människor och deras liv i många tusentals år.

Förkortningar
Förkortningar som används för att Google Translate ska kunna användas på sidorna. Förkortning BP står för ”Before Present” och BC är en förkortning för ”Before Christ” som betyder ”före vår tideräkning”. Förkorningen AD betyder ”Anno Domini ”, Nådens år, och betyder tiden efter Jesu födelse.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Efter_Kristus

Allt som är skrivet nedan är ingen absolut sanning, utan kan ändras när ny information förändrar hypoteserna och puzzlet om forntidens händelser.

13 700 miljoner år BP – Begynnelsen med Big Bang
I begynnelsen fanns intet. Ingen rymd, ingen materia, ingen tid. Endast en själ och ett medvetande, men ingen tanke.
Därefter uppstod en tanke och tanken var skapande och kärleksfull.

230 miljoner år BP – Dinsosaurierna utvecklas
700 olika arter av jättelika djur kallade dinosaurier har hittats i fossil hitintills. Även insekterna var jättelika, tusenfotinga var upp till 2 meter långa och trollsländor var en meter mellan vingspetsarna.

140 miljoner år BP – Amborella trichopoda, den första blomman
http://en.wikipedia.org/wiki/Amborella

65 miljoner år BP – Asteroidnedslag utrotar den största delen av de stora djuren.
Troligen utrotar ett asteroidnedslag i mexikanska golfen de stora djuren ch de stora växterna. De flesta utvecklingslinjer av dinosaurier dog ut i och med den omfattande massdöd som inträffade för cirka 65,5 miljoner år sedan

8 miljoner år BP – Gräsen och gräsätarna börjar dominerar jorden
Över hela jorden såhar man kunnat visa genom kolhaltn i tänderna på däggdjur att gräset dominerar födan.

2 000 000 år BP – Människoarter utvecklas
Jorden har befolkats av många människoliknande arter i miljontals år före människans uppkomst.

780 000 år BP – Jorden magnetiska poler reverseras
Jordens magnetiska nord och sydpol byter plats för sista gången. Detta har hänt hundratals gånger tidigare i jorden historia. Skiftet av magnetpolerna innbär att den komsiska strålningen blir avsevärt större på jorden och att mutationerna och utvecklingen av växter och djur blir större.

705 000 BP  – Maldek och Mars krigar
Kriget mellan Maldek och Mars innebar att Maldek förstördes och bildade asteroid bältet. Mars atmosfär försvann och blev en död planet. På jorden fanns då en kontinent i indiska oceanen som kallade för Mu och som beboddes av en nu utdöd androgyn ras som dyrkade solen.
Avbildningar av dessa högresta varelser finns att beskåda på Påskön, Napa Rui.

225 000 BC – Själar materialiseras
Intelligens består av flera ingredienser, som en kaka. Det är till en del genetisk, en del erfarenhet, en del kost, del miljö och en del själslig-utveckling. Alla dessa delar, men kan åsidosättas genom vilja. Din vilja. Tillåt inte någonsin dig själv att förrvirrad på denna viktiga punkt. Vad du med vilja kommer att göra eller vara, ska du bli. Det är en av de gudomliga lagarna i naturen. Med denna tankekraft så kan själsliga varelser med högre tankekraft och intelligens materialisera sig själva.

205 000 BC – Gudarna kommer till Jorden
Enuma Elish härstammar från den sumerisk – babyloniska civilisatonen för ca 6000 år sedan. Enuma Elish och andra skrifter berättar hur alla planeter i vårt solsystem skapades och hur en liten grupp om några hundra ”gudar” kom till vår jord för mer än 200 000 år sedan för att utvinna mineraler.
Sumererna kallade senare dem eller deras arvtagare för Anunnaki,  och i Indien kallades för Devas eller De Skinande eller som i Bibeln änglar. De är skapelsegudarna som även kallas för Elohim i första Moseboken.
Anunnaki betyder ”De som kom från himlen till Jorden”.
Dessa Anunnaki eller Devas var även till viss mån andligt medvetna. Anunnaki eller Devas kom troligen från en planet i konstellationen Orion i stjärnbilden Oxen. Många artefakter funna i världen har de tre planeterna i Orions stjärnbild ingraverade. Den stora pyramiden i Giza och de 2 mindre pyramiderna bildar mönstret av de stjärnorna i Orion.

200 000 BC – Homo Sapiens skapas
Gudarna Anunnaki bosätter sig på ön Atlantis i Atlanten.
Där skapade de människan “Homo Sapiens” för ungefär 200 000 år sedan genom genmanipulation och införde sitt egna DNA. De skapade Homo Sapiens för att ha arbetare för  mineralutvinningen.

200 000 BC – Homo Sapiens befolkar jorden
Enligt Cayces källa uppges det att fem raser uppträdde samtidigt men på skilda platser. Den vita rasen uppkom i Karpaterna och Indien, den svarta i Östafrika, den gula rasen i Gobiöknen , den röda rasen i Atlantis och NordAmerika den bruna i Anderna, Sydamerika men jordens yta var annorlunda sammansatt då.

199 000 BC – Jättarnas tid
Anunnaki eller Devas gillade sina skapelser, de männsikor de skapat. De parade sig med de vackra kvinnorna och avkomman var jättelika männsikor. I Bibeln kallades Nephilim.
Dessa Gudarna söner, giganterna blir de första kungarna på Atlantis. De kommer att dyrkas som gudar av många kulturer i världen.

198 000 BC – Genetiska experiment
När Anunnaki såg att deras avkomma med männsikor blev jättar, så inledde de experiment med att öka intelligensen på andra djur, fåglar och fiskar. Resultaten av dessa experiment finns även avbildade på forntida inskriptioner.

195 000 BC – Männsikans första religioner
Människorna förökas genom årtusenden. Det Atlantiska samhället blev uppdelat i två politiskst religösa fraktioner med lång livslängd: en “god” fraktionen kallas “Barnen till Lagen av Ett” och en “dålig” fraktion som kallas “Barnen till Belial”.
Lagen av Ett, såg männsikan som en del av en större enhet som var Gud. Det kom att dyrka solen som gavs namnet Incal. De som var anhängare av Belial, såg teknik och utveckling som sitt ideal. De kom att dyrka de som förde kunskapen till jorden och de kom från en stjärna och planet i stjärnbilden Oxen. Oxen blev deras symbol och som dyrkades i många kulturer senare i historien.

195 000 BC – Äldsta fyndet av Homo Sapiens
Äldsta kända existensen av den moderna människan, Homo Sapiens. Det arkeologiska fyndet har gjorts i Omo dalen  Etiopien.

55 000 BC – Gudarnas söner åtrår kvinnor
Again we find an experience in the Atlantean land, when there were those disturbing forces – or just previous to the first disturbing forces that brought the first destruction in the continent, through the application of spiritual things for self-indulgences of material peoples. Those were the periods as termed in thy Scripture when ”The sons of God looked upon the daughters of men, and saw them as being fair.”
(Cayce 1423-1 )

50 722 BC – Nationerna samlas rörande utrotandet av de stora djuren, de resterande dinosaurierna.

Nationerna samlas för att diskutera hur de resterande dinosaurierna ska utrotas, då de hotar människornas existens. Krutet uppfinns för att döda djuren. Alla dinosaurier utrotedes inte för 65 miljoner år sedan. En del överlevde och finns avbildade i forntida bildberättelser. ( Cayce 262-39)
http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/historical/ancient/dinosaur/

50 720 BC – Altare med eld för offer och offrandet av människor börjar.
När de första vapnen skapas så inleds också offrande av mäniskorna och altare med eld. Denna altareld hölls även senare som helig av Zoroasterna i Persien 40 000 år senare.
Från denna tid fram till den Stora Floden blev människooffer och barbari mer utbrett.
(Cayce 364-4)

50 720 BC – Atlantidernas första utvandring
Barbariet gör att Atlantider utvandrar till Pyreneerna och Marocco där de så småningom spreds till Egypten. Vid denna tid var Atlas härskare i huvudstaden Atla på kontinenten Atlantis.
(Cayce 364-4)

50 720 BC – Machu Picchu i Peru och Cuzco i Bolivia börjar byggas
Atlantiderna utvandar även till Peru och Bolivia där de påbörjar byggander av stora stenmurar och tempel. Atlantiderna börjar bygga några tillflyktsorter innan den stora katastrofen inträffar. De gör detta i Andernas bergsmassiv, men även för att det fanns oroligheter och dispyter mellan anhängare av ”Lagen om Enhet”  och anhängare av ”Belial” eller ”Baal”
(Cayce 364-4)

50 700 BC – Atlantis första destruktion och flod
Atlantis första destruktion och flodvåg 50 700 BC som innebär att stora delar av Atlantis sjunker under havet. Kontinenten Atlantis i sjönk så att den delades upp i de tre större öarna Poseidia, Aryan och Og. Landmassor flyttades närmare nordpolen och områden som tidigare varit tempererade blev ökenområden och andra kallare.

31 00 BC – Människa i Storbrittanien
Det äldsta skelettet från Homo Sapiens som hittats i Storbrittanien.
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Lady_of_Paviland

28 000 BC – Stora vulkanutbrott orsakar att Atlantis sjunker
Vulkanutbrotten på många platser runt om i världen höjer stoftinivåerna drastiskt och istiden breder ut sig under den kommande 6000 åren. Ytterligare delar avAtlantis i sjunker så att de tre större öarna Poseidia, Aryan och Og delades upp i många mindre öar.

 28 000 BC – Atlantidernas andra utvandring
Landförändringana gör  att atlantiderna utvandar ytterligare en gång till Peru och Bolivia där de påbörjar byggander av stora stenmurar och tempel.

25 000 BC – Indiska Vedaskrifternas början
De indiska Veda skrifterna har berättelser om händelser formulerade som verser och större händelser har kopplats till planeternas astronomiska positioner.  Idag kan dessa av historiska händelser i skrifterna med hjälp av planetpostitionerna dateras. Genom årtusenden av muntlg recitation i historieskolor, så hölls verserna vid liv innan de blev nedtecknade.
Verket Mahabharata, som ursprungligen nedtecknade av Sage Ved Vyas i språket Sanskrit, är världen största epos. Med mer än 90,000 verser och ungefär 1.8 millioner ord, så finns ingen motsvarighet i världen.

23 720 BC – Atlantiderna på ön Aryan emigrerar till Indien och Persien
Istiden har avstannat och isen och snön breder ut sig på ön Aryan. Innevånarna emigrerar till Indien och Persien för att starta en ny kultur. Proto Indo-Iranian sanskrit blir det första skriftspråket utanför Atlantis. De kom att kalla det nya landet för Suern. Från detta ord kan mycket härledas. Människor från Atlantis kallades för Asuras, i västeuropa kallades de forna Atlantiderna de för asar. Koranens verser kallas för suras, då indisk recitationstradition användes.
https://sites.google.com/site/vedvidnyan/truthfindings

22 006 BC – Den stora flodvågen över jorden
Den stora flodvågen som nästa utrotar alla männsikor på jorden, återfinns i mer än 270 skapelseberättelser och gudasagor  i olika kulturer runt om på jorden. Den första nedtecknade skapelseberättelsen on flodvågen är den sumeriska Enuma Elish som skrevs för 6000 år sedan. Anunnaki hade skapat människan som arbetare, men de fann även kvinnorna vackra och beblandade sig med dem. Avkomman blev till jättar. Dessa ställde till mycket oreda på jorden och ett barbari rådde. Anunnaki bestämde sig för attt utrota jättarna och det kaos och barbari som hade skapats på jorden. Anunnakin Enki, vetenskapsmannen som skapat människosläktet informerade “Utnapishtim”, som  i Bibeln kallad “Noah” om vad som skulle kpmma att ske.
Så för ungefär 24 000 år sedan störtade två stycken asteroider ner på jorden. Dessa ateroider var rester rån planeten Tiamat som låg mellan Mars och Jupiter. Den ena asteroiden störtade i Atlanten och den andra i en öken. De omnämns som monstren Levithan och Behemoth i Bibeln. Dessa orsakade en tsunami, en flodvåg som gick runt jorden i sju dagar.
Människoarterna Home Erectus och Homo Neandertal och jättarna utrotades som planerat. http://library.thinkquest.org/C005854/text/mythfarworld_f.htm
http://www.halexandria.org/dward193.htm

in: “two-thousand – two-two thousand and six” [22,006?] BCE. (Cayce 364-6)

18 000 BC – Inlandsisen börjar snabbt smälta
Inlandsisen smälter och havsnivån höjdes med mer än hundra meter. Många förhistoriska kuststäder runt om på jorden ligger därför under vatten.

17 450 BC – Stora vulkanutbrott på Atlantis
Första destruktionen av Atlantis 7,500 år före den slutliga destruktionen. Ön Posedia börjar sjunka i Sargassohavet
(Cayce 364-11)

12 700 BC – Utvandringar inleds då delar av Atlantis har börjat sjunka.

11 016BC – Egyptiska civlisationer skapas av Atlantider
11,016BC—-Arararat blir härskare vid 16 årsålder. Den andre av norra Egyptens kungar. (Cayce 341-9)

10 900BC – Asteroid träffar Hudson Bay
Asteroid slår ned i Kanada och påverkat klimatet på jorden avsevärt. Den mindre istiden Yngre Dryas som pågår under 100 år inleds. Asteroid slår ner i Hudson Bay.Great Lakes och Carolina’ (Lawrence Berkeley of the National Laboratory of California reported)
Artikel i Nature – Bevis för asteroidnedslag funna

10 890 BC – Yngre Dryas börjar, den kalla istidsperioden
Start av Yngre Dryas Perioden – a drop in temperature in the Northern Hemisphere. (Columbia University)
Yngre dryas är en 1100 år kall period i slutet av den senaste istiden, för cirka 12 900 till 11 700 år sedan . Under värmeperioden som föregick Yngre Dryas, Bølling-Allerød, blev stora delar av södra Sverige fritt från is. Klimatförsämringen vid Yngre Dryas början gjorde dock att isavsmältningen stannade av och att inlandsisen i vissa områden ryckte fram. År 2013 så hittades en topp av platina i borrkärnor i Grönlandsisen indikerar att asteroidnedslag ägde rum år 10980.
http://en.wikipedia.org/wiki/Younger_Dryas_impact_hypothesis
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-23536567

10 700 BC – Lemurien börjar sjunka
Kontinenten Lemuria börjar sjunka i havet (Cayce 364-4)

10 700 BC – Hungersnöd på Atlantis
På Atlantis är förmågan och möjligheten att använda naturen och bruka joden borta. Hunger, svält och bostadsbristen tilltar. Lemurien börjar sjunka (Cayce 364-4)

10 600 BC – Atlantider till Yucatan
Iltar, from Atlantis, goes to the Yucatan. (Cayce 5750-1)

10 500 BC – Atlantidernas utvandring till andra länder
Atlantiderna visste att Atlantis skulle gå under på grund av alla jordbävningar och vulkanisk aktivitet. Atlantiderna emigrerade till Yucatan, Mexico-Aztecs. men även Pyreneerna och Egypten samt ett land som kallades  Lama(?) or Lemu (?). Bergen i Grekland, Mongoliet, Aryan Indien, Indien, Indo-Kina, Marocco, Norge var de områden dit Atlantidera emigrerade.
Atlantiderna blir den andra generationens gudar dit de kommer. (Cayce 815-2, 1740-1)

Entity was in the Atlantean land. There we find the entity was very close to those in authority; being that one who was the keeper of the portals as well as the messages that were received from the visitation of those from the outer spheres, in the latter part of the entity’s experience there. For it was the entity that received the message as to the needs for the dividing of the children of the Law of One for the preservation of the truths of same in other lands. Hence we find the entity was among those who were as the directors of those expeditions, or the leaving for the many varied lands just before the breaking up of the Atlantean land. Hence the entity outlined in the most part, it might be said, the expedition guided by Ax-Tell and the ones to the Pyrenees and to the Yucatan and to the land of Og. There we find the entity then gave those communications that were established later by the entity from the Pyrenees, and later again established in the mountains in the Grecian land – and there those messages that called for the meetings of the nations were brought about by the activities of that entity during that sojourn. Later, with the revivifying of the Priest in Egypt, the entity was among those who set about the unifying of the teachings of the Atlanteans, the Egyptians (as they would be called today), the Indian, the Indo-Chinan, the Mongoloid and the Aryan peoples. All of those were the activities of the entity, for he was the messenger and the message-bearer – or the means through which transmissions of activities were set up.
ALSO IN: Atlantean Contact with Other Lands
READING: 1740-1
 
10 500 BC – Gudarnas tid i västvärlden börjar
Dessa Atlantider var inblandade i många civilisationers tillkomst på jorden. Somliga kulturer tog till sig den kunskap som Atlantiderna tillförde och civilisationer blomstrade inom många vetenskaper.

10 506 BC – Krig i Egypten
Battle in Egypt (Cayce 900-275)

10 500 BC – Ra blir förvisad till Libyen
AI-SI with priest RA-TA exiled to Libya (Cayce 275-33)

10 500 BC – Sphinxen färdigbyggd
Records sealed- Hept-Supht, Ra-Ta, and Isi-so (Egypt) (Cayce 378-16)

10 490BC – Den stora pyramiden börjar byggas
Den stora pyramiden i Giza uppfördes av en Annunaki präst vid namn “Ra-Ta” som senare blev de förste faraon Ra. Ras far var en Annunaki. Pyramiden byggdes mellan år 10 490-10 390 BC. Den skiljer sig  i sin konstruktion från övriga pyramiderna som byggdes av egyptierna som gravmonument.

10 300 BC – Grundandet av det stora biblioteket i Alexandria
10 300 BC lades den första grunden till det som senare blev det stora biblioteket i Alexendria i Egypten. Denna plats ligger nu under 8 meter under vattnet. (Cayce 315-4) 

10 360 BC – Destruktionen av de Atlantiska städerna Marzeus and Terna
Städerna förstördes av ”Navaz” kärnexplotioner, då de hade glömt hur man kontrollerade denna teknik. This caused the end of the knowledge and usage of advanced technology that was based on their science. ( ”A Dweller on Two Planets”) 

10 014 BC – Atlantis slutliga destruktion och flodvåg
Atlantis slutliga destruktion och med en flodvåg som följd.
Cayce anger 10,014 B.C. som årtalet då Atlantis’ sjönk.  9,564 BC är det årtal som Blatvatsky och esoteriker anger.

9 844 BC – Den Stora Floden
Enligt indisk datering

9 600BC – Slutet på mellan-istiden Yngre Dryas
Slutet på mellan-istiden Yngre Dryas perioden.(University Columbia)

9 400 BC – Athena grundar Greklands Athen
Enligt Platon så grundar gudinnan Athena nuvarande Athen ca 9000 år före hans födelse.

9 000 BC – Egypten förfaller
Edgar Cayce also mentioned between 9 000 and 7 000 BCE as the timeframe of the decline of the golden age of Egypt.

Atlantidernas påverkan av religioner
Atlantidernas har påverkat och blandat sig i religionerna och religionsskrivningen i alla religioner.
Läs om Hesekiel kontakt och flygtur med en jet-helikopter.
http://www.rikareliv.info/Hesekiel.htm

Profeternas tid
Några männsikor börjar fundera över livet och dess stora frågor och får andliga insikter. De vänder tankarna bort från den yttre världen och istället riktar de mevetandet inåt genom funderingar och meditation. De får insikter och inser att gudarna som människor dyrkar inte är den sanna Skaparen och livets skapare. De får andliga och komsiska insikter som de börjar förkunna. Syftet med deras inblickar ät att skapa nya impulser till tankemönster på jorden i deras tidsålder.  De stora profeterna och religionsgrundarna är…
Zoroaster, Abraham, Moses, Gautama Buddha, Krishna, Jesus, Muhammad,

7 388 BC – Zarathustra’s tid
Den stora profeten Zarathustra levde i Persien, nuvarande Iran ungefär 7388 till 7052 BC. Han skapade Zoroatrismen, dyrkandet av den enda Guden Ahura Mazda. Forntida Iran och Indien har även språkligt har genom den indiska Vediska och den iranska Vesta en gemensam förhistoria. Det forntida iranska språket använde ljudet /h  där den indiska Vedic ska religionen använde ljudet /s Exempelvis, Ahura jämfört Asura, haptah jämfört saptah för vecka, eller hvar jämfört svar för solen.

7 323 BC – Rama föds i Indien
7 323 BC föds Rama i Inden

7 292 BC – Ramas krig mot Lanka
Det stora kriget börjar 3 November 7 292 BC och avslutas 6 December 7272 BC.
http://www.hindunet.org/hindu_history/ancient/ramayan/rama_vartak.html

7 000 BV – Dasharadnya War
The Dasharadnya war (War of ten kings) took place between Chayamana, king of Abhivarta – identified in south-eastern Iran – and King Sudas, son of Divodasa, who presided over a kingdom to the east of Sindhu.
http://www.hknet.org.nz/aryaninvasion-page.htm

5 930 BC – Abraham möter Yehovah och Melchizedek
Grunden till religionen judendomen läggs när Abraham ingår ett avtal med en bedragare som kallade sig Yehovah. Yehovah var troligen en mäktig indier eller egyptier bosatt i Kaldéen som ville ha ett eget rike. Därav påbudet att omskära männen. Yehovah hade troligen tillgång till avancerad teknologi från Indien.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendomens_historia

5 626 BC – Krishna föds i Indien
Den indiska guden Krishna föds
https://sites.google.com/site/vvmpune/essay-of-dr-p-v-vartak/rama-krishna

5 561 BC – Världskrig i Indien med kärnvapen
Mahabharata – Kurukshetra kriget började den 16 Oktober 5 561 BC. Kriget varade i 18 dagar och även atomvapen användes. Fyra miljoner soldater och miljontals människor dog i kriget.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurukshetra_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kurukshetra

5 561 BC – Indiska staden Dwarka ödeläggs
Indiska guden Krishnas stad blir ödelagd i kriget. 1983-1990 upptäcks den sjukna staden, 41 meter (135 feet) under vattenytan av marinarkeologer.. 
http://www.articlesbase.com/spirituality-articles/dwarka-and-the-mahabharata-675460.html

5 560 BC – Stenåldern börjar igen
De stora världskrigen gör slut på de högteknologiska civilisationerna. Människorna får börja om igen med enkla verktyg.

5 500 BC – Moses lämnar Egypten
Judarnas uttåg ur Egypten inleddes och en 40 år lång vandring genom Sinai till Jerusalem inleddes.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utt%C3%A5get_ur_Egypten

5000 BC – Patanjali, författaren av Yoga Sutras
Dr Vartak har tidsbestämt Patanjali till ca 5000 BC. Henry T Laurency påstår att Patanjali levde för 15000 år sedan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Patanjali
http://www.drpvvartak.com/publishings/Patanjala_Yoga.pdf
http://tamilnation.co/sathyam/east/patanjali.htm

2 400 BC – Första avbilningen på en omskärelse
I den Egyptiska pyramiden xx
Egyptierna omskar slavarnas penisar för förhindra onani, så att de blev piggare och arbetade flitigare samt att de skulle föröka sig bättre.

2 200 BC – Långvarig torka i Sumer
En ca 00 år långvarig torrperiod gör att den sumeriska civilisationen och kulture tynar bort.

1 887 BC – Buddha Gautam Siddharta
Omkring detta årtal föds den mest kända av alla Buddha enligt indiska historiker. Gautam Siddharta är den 26:e Buddha.
http://gaurang.org/indian_phil/prasad_gokhale_indian_history.html

 1 792 BC Hammurabis lagar skrivs i Babylonien
Öga för öga, tand för tand är ett talesätt som härstammar från dessa lagar som senare ågtill grund för de gammeltestamentliga lagarna.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammurabis_lagar

1 652 BC – Religionen Bhagawata föds
Bhagavata is a worshiper of the Adorable One. It also refers to a tradition devoted to worship of Krishna, principles of monotheism.

1 620 BC – Vulkanutbrottet på Santorini i Egeiska havet
Pyroklastiksa flödet från vulkanutbrottet sträckte sig 30 km ut i havet och orsakade tsunamis. 30 meter höga, enorma tsunamis som nådde Kreta. Utbrottet utrotar den minoiska kulturen.

427 BC – Platon, grekisk historiker
Platon, född 427 BC. i Aten eller Egina, död 347 BC. i Aten, var en grekisk filosof, matematiker, historiker och författare, var en av de som studerade i Alexandria.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Platon

400 BC – Hippokrates om människans vätskor
Hippokrates, en grekisk vetenskapsman  cirka 460 BC.-370 BC. Han kallas för ”läkekonstens fader” och hade teorier om att människans hälsa beror på obalans i vätskor. Dessa teorier lever kvar i mer än 2000 år, fram till mitten av 1800-talet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hippokrates

360 BC – Platon skriver om Atlantis 
Platons beskrivning av Atlantis finns i hans två dialoger, Timaeus och Critias. Platon (427-327 f Kr) var elev till Sokrates. Talarna i hans dialoger anses ha varit mellan riktiga människor. Det är inte känt exakt när han skrev dessa två dialoger, men de flesta forskare tror att det var efter att han besökte Syrakusa i 360 f.Kr.

332 BC Alexandria, Egypten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alexandria

105 BC – Jeshu födelse
Jesus eller Jeshu (född i mars månad år 105 f.Kr.) enligt Henry T Laurency i boken ”De vises sten”
http://www.laurency.com/DVS/dvsdel3.pdf

4 BC – Jesus – Den största profeten återföds igen
Jesus är den största profeten som återfötts på jorden. Han har enligt Edward Cayce levt på jorden tio gånger tidigare. Han är den högst utvecklade vishetsläraren i andevärlden. Hans högt utvecklade logik, kärlek och medkänsla avspeglas i hans ord och handlingar. Syftet med Jesus återfödelse, liv och återuppståndelse var att lära männsikor budskapet om kärleken till medmänniskor och att döden inte innebär slutet på livet och att döden inte är något att vara rädd för.

33 AD – Jesus dör fredagen 3 april, 33 AD
Historiker och geologer anser att detta datum är Jesus troliga dödsdatum.
http://news.discovery.com/history/religion/jesus-crucifixion-120524.htm

325 AD Religionernas tid
Religioner skapas av efterföljare. Lärjungar och efterföljare börjar nedteckna det profeterna sagt och gjort. Förvanskingen av läran som profeten förmedlat har börjat. Lagar och regler hittas på av präster som vill ha makt och kontroll. Det finns korn av sanning i alla religioner men många ord är inte gudomligt inspirerade, utan falska och förmedlar inte den enkla Sanningen. Förnuftet, intuitionen och hjärtat visar vad som är sant, falskt eller tvivelaktigt. Det är präster som skapat religionerna och år 325 hölls det första kyrkomötet i Nicea, Turkiet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_konciliet_i_Nicaea

543 AD – Kyrkan avskaffar själen
Redan när man vid det femte kyrkomötet i Konstantinopel 543 förkastade preexistensen – d.v.s. att ett andligt väsen existerar före den mänskliga individen – så övergav man den ursprungliga kristna tron så som den specificeras i 1.Joh 4:2-3.
Men man röstar inte om verkligheten. Kyrkan tror på uppståndelse på den yttersta dagen och menar med yttersta någon gång i en avlägsen framtid. Jesus säger dock ”I dag…”
http://illvet.se/fraga-oss/har-reinkarnation-varit-en-del-av-kristendomen

642 AD – Bibliotektet i Alexeandria förstörs helt
 Bibliotektet i Alexeandria förstördes 3 gånger med kanske upp till en miljon dokument och kartor som förstördes för eftervärlden.
Romarna brände 47 AD, Kristna 391 AD och slutligen Muslimerna 642 AD

1209 AD – Katolska kyrkan begår folkmord på katarerna
Påven Innocentus III beordrade att militär makt skulle sättas in mot albigenserna och deras ledare, greve Raymond. I juli 1209 förklarade han heligt krig eller kättarkorståg mot dem efter att dessförinnan ha förklarat katarena vara satanister. Efter att ha intagit Béziers och massakrerat de 20 000 invånarna där, tvingade den påvliga hären under Simon de Montforts befäl den 15 augusti 1209 invånarna i Carcassonne att ge sig.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carcassonne

1347 – Digerdöden i Europa
Svarta döden, eller digerdöden,  Europas mest förödande pandemi skördade miljontals dödsoffer när den svepte igenom Europa mellan 1347 och 1351. Epidemin tros ha utplånat hela 60 procent av befolkningen. Pestbakterien, Yersinia Pestis skördar fortfarande cirka 2.000 dödsoffer om året. Om inte antibiotika sätts in avlider en människa inom fyra dagar.

1503 AD – Nostradamus, fransk astrolog, matematiker och läkare.
Michel de Nostredame, född 14 december 1503 i Saint-Rémy-de-Provence, död 2 juli 1566 i Salon-de-Provence. Nostradamus är mest känd för att ha nedtecknat profetior vilka sägs förutse framtida händelser från 1500-talet och framåt. De publicerades i förtäckt versform i boken Les Propheties 1555.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nostradamus

1642 AD – Isaac Newton, moderna vetenskapens grundare
Isaac Newton var en engelsk naturvetare, matematiker, teolog (antitrinitarian[2]) och alkemist. Han är mest känd för det banbrytande arbetet Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (ofta kallad enbart Principia), som innehåller klassisk mekanik i sina huvuddrag. Newton upptäckte att vitt ljus bestod av alla färger och uppfann spegelteleskopet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

1700 AD – Vår moderna ciivlisation och upplysningens tid börjar
Maskiner börjar uppfinnas och lägger grunden för vår moderna teknologiska civlisation md maskiner.

1710 AD – Ångmaskinen uppfinns
Den allra första ångmaskinen (i modern tid) var en så kallad atmosfärisk ångmaskin vars panna gav ånga av atmosfärstryck (eller obetydligt övertryck), uppfanns av Thomas Newcomen kring år 1710 och var en balansångmaskin byggd för drift av gruvpumpar. I mitten av 1700 talet börjar ångmaskinen användas som drivmotor på fabriker, fartyg och lokomotiv.

1842 AD – Dinosaurier upptäcks
Namnet Dinosauria användes första gången 1842 av Sir Richard Owen för att beskriva olika typer av stora ödlor.

1856 AD –  Nicola Tesla, elektricetens geni
Nicola Tesla (1856-1945) var ett geni med över 700 patent. Han uppfann bla. radion, växelströmmen och byggde världens första kraftverk för Westinghouse i Niagarafallen.

1867 AD – Bilens motor uppfinns och börjar säljas
Tysken Nicolaus August Otto uppfinner motorn vars princip idag används i alla bilar. Bilen har förändrat världen på enormt många sätt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Otto

1870 AD – Atomerna och det periodiska systemet
Vid denna tidpunkt hade vetenskapsmännen, ryssen Dmitrij Mendelejev och tysken Lothar Meyer förstått materians och atomernas egenskaper för att kunna systematisera dem i ett periodiskt system som idag är vedertaget.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Periodiska_systemet

1879 AD – Albert Einstein, relativitetens geni 
Albert Einstein, (1879-1955) påvisar sambandet mellan materia, ljus och energi genom den berömda formeln E = mc²
http://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

1901 AD – Nobelpriset börjar delas ut
Alfred Nobel, dynamitens uppfinnare skapar Nobelpriset genom dennes testamente från 1895. Priset tilldelas huvudakligen de som gjort stora vetenskapliga upptäkter som påverkat mänskligheten.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nobelpriset
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_nobelpristagare

1935 AD – TVn uppfinns
Nostradamus profetia från 1655: ”Sublima kroppar skall bli ändlöst sedda för ögats lins och snart visa sig så: med enbart framsida, osynligt ledda. Den heliga bönens tal skall minska då.” Början på sekulariseringen och informationens tidsålder.

1945 AD – Atombomben
När atombomben sprängdes över Hiroshma, citerade dess skapare Robert Oppenheimer den indiska uråldriga skriften Bhagavad Gita som givit honom inspiration. ”Jag har blivit Döden, världarnas förintare”. Atomen var inte längre den minsta av materians delar och  odelbar som de gamla grekerna trodde.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer

2012 AD – 100 miljoner förföljs och 200 000 kristna dödas årligen.
Förföljelsen och mördandet av kristna i kommunistiska länder men framförallt den muslimska världen ökar för varje år enligt statistik från ”Open Doors”. De islamistiska revolutionerna i de arabiska länderna leder till stora flyktingströmmar av både kristna och muslimer.
Spänningarna mellan olika religösa grupper ökar, men TV och media anstränger sig för att inte skildra verkligheten.
Dessa motsättningar kommer att leda till många krig.
Konsekvensen av orsak och verkan.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s